Przejdź do treści

Rekrutacja do Przedszkoli - Zakończenie etapu wprowadzania wniosków

27-03-2020 Oświata
Obrazek aktualności Rekrutacja do Przedszkoli - Zakończenie etapu wprowadzania wniosków

Szanowni Państwo!

Zakończył się etap wprowadzania wniosków w systemie na stronie  https://bielsko-biala.nabory.pl/ . Zgodnie z harmonogramem, 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 13.00, otrzymacie Państwo informację dotyczącą zakwalifikowania się Waszego dziecka do przedszkola. Informacja będzie dostępna po zalogowaniu się  do systemu.  W związku z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy do korzystania z systemu i sprawdzenia wyników wyłącznie tą drogą. Równocześnie listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli.

W terminie od 3 kwietnia godz. 9.00 do 15 kwietnia 2020 roku godz. 13.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane dziecko. W tym celu, proszę postępować zgodnie
z poniższą instrukcją:

  • We wskazanym terminie zalogować się do wniosku na stronie https://bielsko-biala.nabory.pl/
  • Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
  • Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji wskazanego przedszkola, kliknąć  w pole ,,Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki PRZEDSZKOLE NR…”.
  • Następnie pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia swojej decyzji, proszę wybrać TAK.

Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje Państwu prawidłowe potwierdzenie woli.
W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z potwierdzeniem woli, należy niezwłocznie skontaktować się z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Numery telefonów do przedszkoli dostępne są pod adresem:  https://eduportal.bielsko.pl/placowki_oswiatowe/rodzaj/przedszkola

Uwaga!

Brak potwierdzenia woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca.

Rezygnacja z miejsca oznacza rezygnację z ustawowych gwarancji do zapewnienia wychowania przedszkolnego, stwarza jednak możliwość udziału w postępowaniu uzupełniającym. Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc w przedszkolach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO pod adresem:

https://uzupelniajaca-bielsko-biala.nabory.pl


Dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bielsku-Białej. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 2 marca 2020 roku i prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2015 - 2017 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2014 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców mogą też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Kandydaci urodzeni w latach 2012 – 2013 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Bielska-Białej mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5 letnich (urodzonych do końca lutego 2018 roku).

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola znajduje się pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem znajdują się: oferty każdego przedszkola wraz z liczbą wolnych miejsc, opis lokalizacji oraz szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, na każdym jego etapie.

UWAGA!

System wraz z wnioskiem do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 2 marca 2020 roku. W przypadku problemów z dostępem lub użytkowaniem systemu w każdym przedszkolu udzielana będzie pomoc techniczna. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

W tabelach poniżej znajdują się obowiązujące w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym terminy oraz kryteria pierwszeństwa. Do pobrania dostępne są również akty prawa miejscowego dotyczące tego postępowania.

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego nie dotyczy kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych i specjalnych. W tym przypadku postępowanie prowadzone jest na odrębnych zasadach w każdym przedszkolu, w którym takie oddziały funkcjonują: Przedszkole Integracyjne nr 1, Przedszkole Integracyjne nr 2 oraz Przedszkole nr 38 z Oddziałami Specjalnymi. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z postępowaniem rekrutacyjnym.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się
z ofertą przedszkola i zasadami rekrutacji, wypełnianie, drukowanie wniosku).

2 marca godz. 9.00

23 marca godz. 15.00

1 czerwca godz. 9.00

9 czerwca godz. 15.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

2 marca godz. 9.00

24 marca godz. 15.00

1 czerwca godz. 9.00

10 czerwca godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.

2 marca godz. 9.00

31 marca godz. 15.00

1 czerwca godz. 9.00

17 czerwca godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

2 kwietnia godz. 13.00

18 czerwca godz. 13.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

3 kwietnia godz. 9.00

15 kwietnia godz. 13.00

19 czerwca godz. 9.00

25 czerwca godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

15 kwietnia godz. 15.00

25 czerwca godz. 15.00

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
o charakterze ustawowym i lokalnym i nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

 

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium
w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

128

Objecie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)

128

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5])

Wartość kryterium
w punktach[6]

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - oświadczenie

64

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola - oświadczenie

32

Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 realizujących innowację
o charakterze żywieniowym) - oświadczenie

16

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym - oświadczenie

8

Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej - oświadczenie

4

Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - oświadczenie

2

 

[1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2] Kryteria ustawowe mają jednakową wartość

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5] Wszystkie kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica.

[6] Kryteria lokalne mają różną wartość.

 

Dokumenty do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.867.2020.MZO PREZYDENTA BIELSKA-BIAŁEJ
z dnia 16 stycznia 2020 r.


UCHWAŁA NR XIV/303/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXVI/484/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Bielsko-Biała