Przejdź do treści

Szkolnictwo specjalne i integracyjne

Kształcenie specjalne (czyt. specjalistyczne)  przeznaczone jest dla uczniów  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających specjalistycznych form i metod pracy. Może być realizowane w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych. W Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci.

Orzeczenia wydane przez Miejskie/Powiatowe  Zespoły do Spraw Orzekania o niepełnosprawności  nie są podstawą do kształcenia specjalnego. Natomiast  (w zależności od stopnia) uprawniają do skorzystania z zasiłku pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej.

Kształcenie specjalne może być realizowane tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia mogą wystąpić  rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń (nigdy szkoła). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność.

Od każdego orzeczenia przysługuje odwołanie w terminie zapisanym w wydanym dokumencie.

O czym należy pamiętać: każde dziecko ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, której tempo jest bardzo różne. W sytuacjach niepokojących rodziców należy zgłosić się do lekarza pediatry, który może zalecić dalszą diagnozę. Warto porozmawiać z pedagogiem, psychologiem lub wychowawcą dziecka.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne organizują dla dzieci wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) od momentu wykrycia deficytów rozwojowych do podjęcia nauki w szkole.

Korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nie wymaga żadnego skierowania i jest bezpłatne.

W Bielsku- Białej działa Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wspomagających  rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie.