Przejdź do treści

Szkolnictwo zawodowe w Bielsku-Białej

 


W Bielsku-Białej kształcenie zawodowe prowadzone jest w  9 branżowych  szkołach I stopnia
i 9 technikach:


Nazwa szkoły

 

Adres

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 1 w Bielskiej Szkole           Przemysłowej

43-300 Bielsko-Biała,  ul. Teodora Sixta 20

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka

43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 4

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
im. Jędrzeja Śniadeckiego

43-300 Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 24

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 4 im. Stanisława Staszica

43-300 Bielsko-Biała, ul. Maksyma Gorkiego 7

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

43-300 Bielsko-Biała, ul. Filarowa 52

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Akademii Umiejętności 1

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 7 w Zespole Szkól Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki

43-300 Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 11

Branżowa Szkoła  I Stopnia  nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5

Branżowa Szkoła I Stopnia  Specjalna nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

43-382 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 46

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej

43-300 Bielsko-Biała, 

ul. Teodora Sixta 20

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych
im. Generała Stanisława Maczka

43-300 Bielsko-Biała,

 ul. Budowlanych 4

Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych
i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Juliusza Słowackiego 24

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych
 im. Michała Kaleckiego

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Komorowicka 27

Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących

43-300 Bielsko-Biała,

 ul. Filarowa 52

Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych
im. Stanisława Szumca

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Akademii Umiejętności 1

Technikum nr 7 w Zespole Szkól Technicznych  i Handlowych im. Franciszka Kępki

43-300 Bielsko-Biała,

 ul. Józefa  Lompy 11

Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych
 i Handlowych

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Stanisława  Wyspiańskiego 5

Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Filarowa 52

Organem prowadzącym szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca od 1 stycznia 2018 r. jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
ORGANIZACJA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W BIELSKICH SZKOŁACH

Praktyki na lotnisku w Pyrzowicach
Warsztaty Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej

    

Wspieranie i rozwój szkolnictwa zawodowego, przywrócenie jego rangi i poprawa jakości edukacji zawodowej jest jednym z priorytetów polityki oświatowej Miasta Bielska-Białej. Realizując tę politykę modernizujemy bazę dydaktyczną praktycznej nauki zawodu, szkoły otwierają nowe kierunki kształcenia, a na kursach uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, które ułatwią im podjęcie pierwszej pracy.

Szczególną rolę w kształceniu zawodowym ma współpraca szkół z pracodawcami. Kształcenie zawodowe zorganizowane w naturalnych warunkach pracy ułatwia zapoznanie się uczniów z występującymi w przemyśle stanowiskami pracy, opanowanie przez nich umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami. Bielskie szkoły współpracują z wieloma przedsiębiorstwami różnych branż m.in.: motoryzacyjnej, mechanicznej, elektronicznej, odzieżowej, lotniczej, budowlanej, spożywczej, gastronomicznej, hotelarskiej, firmami logistycznymi, obsługi finansowej, bankami.

W celu badania potrzeb rynku pracy i współpracy przemysłu ze szkołami współdziałamy z Regionalną Izbą Handlu i Przedsiębiorczości, Beskidzką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Coraz częściej duże firmy podpisują umowy patronackie ze szkołami dotyczące organizacji wizyt studyjnych, praktyk uczniowskich, zapoznania nauczycieli zawodu z nowoczesnymi technologiami, organizacją procesów produkcyjnych i organizacją firm, a także doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Szkoły podpisały umowy o współpracy z Avio Aero Polska, Tauron Polska Energia, Eaton Automotiv System Akademią Techniczno Humanistyczną.
Podpisanie porozumień pomiędzy Zespołem Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
a Akademią Techniczno-Humanistyczną

Bielski Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego otrzymało jako darowiznę od Fiat Chrysler Automobiles Poland
samochody Fiat Grande Punto VAN, Fiat 500, Ford Ka, a od Avio Area Polska maszynę pomiarową

W czerwcu 2017 roku Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących otrzymał jako darowiznę

od Eaton Automotiv System, Hyundai Stawowy i Fiat Chrysler Automobiles trzy nowe smochody
Hyundai I30, Fiat Scudo i Ford Ka
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych od Eaton Automotive System otrzymał
stanowisko do hydrauliki, symulatory programowania obrabiarek CNC, program komputerowy
i zestaw narzędzi, a firma Polmotors zakupiła do programowania i narzędzia

O stanie szkolnictwa zawodowego decyduje również kadra i stan bazy. Nauczyciele teoretycznej i praktycznej nauki zawodu odbyli i nadal będą odbywać staże i praktyki na stanowiskach produkcyjnych w nowoczesnych zakładach oraz w  hotelach i gospodarstwach ogrodniczych. Dały one możliwość poznania najnowszych technologii oraz organizacji pracy. 

Kontynuowana jest modernizacja bazy kształcenia zawodowego. Dysponujemy nowoczesnym obiektem Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ale proces modernizacji na tym się nie zakończył.

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Pracownie szkolne i warsztaty doposażone są w sprzęt niezbędny do realizacji teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zgodnie ze standardami  wynikającymi z nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów określonymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. Zakupiono m.in.: pracownie komputerowe, programy do projektowania, kosztorysowania,  elektronarzędzia, maszyny do szycia, stoły ślusarskie, wózki narzędziowe  z wyposażeniem, urządzenia diagnostyczne, testery, silniki elektryczne, mierniki, pompy obiegowe, narzędzia budowlane, wyposażenie do pracowni elektrycznej, mechatronicznej – pneumatyka, sprzęt geodezyjny itp.

Pracownie obróbki skrawaniem
Laboratorium metrologii warsztatowej
Pracownie krawieckie

W następnych latach konieczne jest urządzenie pracowni hydraulicznej, dalsze doposażenie pracowni mechatroniki i samochodowych, wymiana obrabiarek konwencjonalnych  oraz zakup oprogramowania do obrabiarek CNC zgodnie z nową podstawą programową oraz wymaganiami komisji egzaminacyjnej.

Zakończono prace remontowo- adaptacyjne budynku przy ul. gen. Boruty Spiechowicza 22. Zostaną tam uruchomione pracownie wraz z zapleczem, w których prowadzone będą zajęcia praktyczne  w zawodach budowlanych. Wartość tej inwestycji wynosi 2.190.000 zł.

Pracownie Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. gen. Boruty Spiechowicza 22


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zrealizowano  projekt "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej" obejmujący remont i modernizację pracowni Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Krasińskiego oraz utworzenie nowych pracowni dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących na kwotę 6 568 570,38 zł w tym dofinansowanie w kwocie 5 047 714,26 zł.

Projekty w trakcie realizacji w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019

oraz 2019/2020

Szkoła, której dotyczy projekt

Nazwa programu

Tytuł projektu

OPIS PROJEKTU

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ERASMUS +

Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i  językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych w Hiszpanii.

Zespół Szkół im. J. Tuwima

ERASMUS +

Z bielskim Tuwimem do Europy

Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Austrii i Hiszpanii.

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

ERASMUS +

Edukacja we współczesnym świecie

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym na przedmiotach ogólnokształcących i spedycyjnych. W projekcie uczestniczy 8 nauczycieli.

Zespół Szkół im. J. Tuwima

 POWER "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"

Nauczyciel też uczy się przez całe życie

Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych.

Bielska Szkoła Przemysłowa

 POWERVET "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"

Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Celem projektu jest rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów. Projekt obejmuje 50 uczniów, którzy wezmą udział w stażach zagranicznych.

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

 POWERVET "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"

Hiszpańskie staże dla najlepszych

Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną 4-tygodniowe staże zagraniczne dla 34 uczniów w Hiszpanii.

„Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w szkołach zawodowych realizowany jest projekt „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”

Szkoły objęte projektem:

 1. Bielska Szkoła Przemysłowa
 2. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka
 3. Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego
 5. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
 6. Zespół szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
 7. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
 8. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
 9. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica
 10. Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Jego celem jest poprawa efektywności szkolnictwa zawodowego poprzez:

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 66 nauczycieli przedmiotów zawodowych na kursach i stażach w firmach,
 • kursy rozszerzające kwalifikacje, staże, praktyki u pracodawców dla 863 uczniów,
 • doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Dofinansowanie z UE 3 748 439,11 PLN

Budżet Państwa 440 992,84 PLN

Budżet JST 220 496,42 PLN

XXI RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2019

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Ranking Techników obejmuje 500 najlepszych szkół w Polsce, a Ranking Maturalny Techników 300 najlepszych szkół w Polsce.

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej otrzymało tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY" w ogólnopolskim Rankingu Techników 2019 zajmując 36 miejsce i znajdując się  wśród 100 "złotych" techników w Polsce, w Rankingu Maturalnym Techników zajęło 60 miejsce. Technikum uzyskało też bardzo wysoką lokatę wojewódzką, zajmując 6 miejsce w województwie śląskim oraz 1 miejsce w Bielsku-Białej.

Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej otrzymało tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY" w ogólnopolskim Rankingu Techników 2019 zajmując  47 miejsce w Polsce i znajdując się  wśród 100 "złotych" techników w Polsce, a w Rankingu Maturalnym Techników zajęło 105 miejsce. Technikum uzyskało też bardzo wysoką lokatę wojewódzką, zajmując 9 miejsce wśród techników w województwie śląskim.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej otrzymało tytuł  "SREBRNEJ SZKOŁY" w ogólnopolskim Rankingu Techników 2019 zajmując 108 miejsce w Polsce, a w Rankingu Maturalnym Techników zajęło 77 miejsce. Technikum uzyskało też bardzo wysoką lokatę wojewódzką, zajmując 16 miejsce wśród techników w województwie śląskim.

Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej otrzymało tytuł  "SREBRNEJ SZKOŁY" w ogólnopolskim Rankingu Techników 2019 zajmując  129 miejsce w Polsce. Technikum uzyskało też bardzo wysoką lokatę wojewódzką, zajmując 21 miejsce wśród techników w województwie śląskim.