Maski Karnawałowe - Konkurs Plastyczny w Domu Kultury w Olszówce

13-01-2020
Maski Karnawałowe - Konkurs Plastyczny w Domu Kultury w Olszówce

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu Maski Karnawałowe! Rozdanie nagród 05.02.2020 r.

Na Wasze prace czekamy do 27.01.2020 r. Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego), mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, mogą również brać udział osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zasady udziału:

1.Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego). W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, mogą również brać udział osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.

 

Zasady udziału:

1.Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego). W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, mogą również brać udział osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.

2.Termin nadsyłania prac plastycznych do 27 stycznia 2020 r. na adres: MDK Dom Kultury
w Olszówce, ul. Olszówka 20 D, 43-309 Bielsko-Biała.

3.Maksymalna wielkość pracy: 50 x 70 cm. Do konkursu autor może zgłosić MAKSYMALNIE 3 PRACE.

4.Technika dowolna: maski, rysunki, projekty, formy przestrzenne itp.

5.Jury oceniać będzie: (w kilku kategoriach wiekowych) samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, stopień trudności (odpowiednio do wieku), ogólny wyraz artystyczny.

6.Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę, adres placówki i nazwisko instruktora pod kierunkiem, którego praca powstała (nie dotyczy twórców indywidualnych).

7.Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów nastąpi 05.02.2020 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury w Olszówce. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej placówki.

8.Czas prezentacji wystawy w Domu Kultury w Olszówce: 05-28.02.2020r.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

  2. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres lub dane kontaktowe instytucji / instruktora zgłaszającego ucznia lub danych kontaktowych rodziców /opiekunów prawnych – w przypadku zgłoszeń indywidualnych - zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Dane te będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych do bieżącej edycji konkursu i / lub na liście wyników i zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Zgoda została udzielona na okres dwóch lat. Może być ona jednak cofnięta w każdym czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w Miejskim Domu Kultury zawarto w klauzurze informacyjnej zamieszczonej na stronie www.mdk.bielsko.pl w zakładce RODO.

  3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz do publikacji nagrodzonych prac podczas ich wystawy w Miejskim Domu Kultury i na stronie internetowej organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

  5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 33 829 25 84.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

  7. Z powodu braku miejsca DK nie może przechowywać prac, dlatego

BARDZO PROSIMY O ODBIÓR PRAC:

-NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTAWY w nieprzekraczalnym terminie do 10.02.2020 r.

-PRAC PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2020 r.

Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.

  1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. W sprawach wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją konkursu proszą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@mdk.bielsko.pl.

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym oraz więcej informacji na stronie MDK