Przejdź do treści

Rekrutacja

Do szkół prowadzących kształcenie specjalne nie obowiązuje nabór elektroniczny. Warunki rekrutacji w każdym roku szkolnym określa Kurator Oświaty. Podstawowym dokumentem uprawniającym do przyjęcia  jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na każdy etap edukacyjny, pozostałe dokumenty, tak, jak w każdej innej szkole. Ofertę edukacyjną można poznać w czasie Dni Otwartych organizowanych zgodnie z kalendarzem podanym przez Miejski Zarząd Oświaty.


Warunki rekrutacji

dla absolwentów gimnazjum

do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 9

w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego

w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46

na rok szkolny 2019/2020

 1. Termin składania dokumentów – od 13.05.2019r. do 25.06.2019r.,

     Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
 • podanie o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Uczniowie kierowani są na wybrany kierunek wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Uczniowie otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który określa możliwość podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.

 

 1. W dniach od 21.06.2019r. do 25.06.2019., uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:
 •   oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 •   oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 •   2 fotografie,
 •   kartę zdrowia,
 •   PESEL.

 

 1. 07.2019 r. weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

 

 1. 07.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy rekrutacyjnej zakwalifikowanych kandydatów.

 

 1. Od 16.07.2019r. do 18.07.2019r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.

 

 1. 07.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały (warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów).

 

 1. Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 1. Kierunki kształcenia:
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.


Warunki rekrutacji

dla absolwentów szkół podstawowych

do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 9

w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego

w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46

na rok szkolny 2019/2020

 1. Termin składania dokumentów – od 13.05.2019r. do 25.06.2019r.,

     Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
 • podanie o przyjęcie do szkoły na określony kierunek (zawód),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. Uczniowie kierowani są na wybrany kierunek wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych. Uczniowie otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który określa możliwość podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.

 

 1. W dniach od 21.06.2019r. do 25.06.2019., uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:
 •   oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 •   oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 •   2 fotografie,
 •   kartę zdrowia,
 •   PESEL.

 

 1. 07.2019 r. weryfikacja przez komisję weryfikacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

 

 1. 07.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy rekrutacyjnej zakwalifikowanych kandydatów.

 

 1. Od 16.07.2019r. do 18.07.2019r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.

 

 1. 07.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z podziałem na oddziały (warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów).

 

 1. Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 1. Kierunki kształcenia:
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.


Warunki rekrutacji

do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych

w Zespole Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego

w Bielsku-Białej ul. Wapienicka 46

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Termin składania dokumentów – 13.05.2019r. do 25.06.2019r.,

    Wymagane dokumenty:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz niepełnosprawności sprzężone ( z których jedna to niepełnosprawność intelektualna) wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla danego rodzaju niepełnosprawności,
 • podanie o przyjęcie do szkoły.

    2. W dniach od 21.06.2019r. do 25.06.2019r., uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • 2 fotografie,
 • kartę zdrowia,
 • PESEL.

    3. 25.07.2019r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.