Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

08-05-2019 Oświata
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Do klas pierwszych młodzieżowych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej będzie prowadzona rekrutacja systemem elektronicznym,  z wyjątkiem naboru do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.

Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą dwóch systemów-ścieżek rekrutacyjnych, odrębnie dla:

 • uczniów kończących klasę III gimnazjów/klas gimnazjalnych,
 • uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej.

Wyboru właściwej ścieżki rekrutacyjnej:

 • „Jestem uczniem 3 klasy (gimnazjum)” lub
 • „Jestem uczniem 8 klasy (szkoła podstawowa)”

można  dokonać na stronie: https://slaskie.edu.com.pl  od 13 maja 2019 r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji.

W przypadku wyboru  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w szkole, a wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Zakładanie konta w systemie
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

Każdy uczeń kończący

 • III klasę gimnazjum,
 • VIII klasę szkoły podstawowej,

może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów, w każdej z wybranych przez siebie szkół -  w tym roku można wybrać maksymalnie pięć szkół.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Wydrukowany i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.

Terminy prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych,  sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych od 23 maja do 31 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych  5 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych od 23 maja do 31 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych 5 czerwca 2019 r.
 

Wprowadzanie danych o osiągnięciach  i dostarczanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (świadectwa, zaświadczenia).
od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

Kandydat po rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do logowania będzie mógł wprowadzić osiągnięcia na podstawie świadectwa i innych zaświadczeń.

Do szkoły pierwszego wyboru od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.  kandydat dostarcza oryginały lub poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum kopie dokumentów:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej,
  lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  lub ponadwojewódzkim.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
16  lipca 2019 r.

Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez internet  lub w szkole, w której złożył dokumenty.

Skierowania na badania lekarskie
(w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia)

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanym kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r.

Rodzic Kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku),
 • zaświadczenia lekarskiego (w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia)

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

UWAGA! Brak oryginału wyżej wymienionych dokumentów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.
 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach
25 lipca 2019 r.