1 stycznia 2021 r. rozpocznie działalność Centrum Usług Wspólnych

03-11-2020 Oświata
1 stycznia 2021 r. rozpocznie działalność Centrum Usług Wspólnych

1 stycznia 2021 r. rozpocznie działalność Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, które będzie obsługiwać miejskie jednostki oświatowe oraz wskazane jednostki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w zakresie finansowym, administracyjnym i organizacyjnym. W przyszłości możliwe będzie przejęcie obsługi także innych jednostek organizacyjnych miasta.

Centralizacja sposobem na tańsze funkcjonowanie - tak jednym zdaniem można by podsumować decyzję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych, podjętą na sesji 29 października. Przyjęta uchwała wprowadza dwie zmiany do wcześniejszych decyzji dotyczących CUW.

Pierwsza to załącznik określający zakres obowiązków Centrum Usług Wspólnych - w ramach wspólnej obsługi finansowo-księgowej i płacowej jednostek obsługiwanych - tożsamy z zakresem ujętym w statucie tej jednostki. Druga przesuwa termin wejścia w życie uchwały o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych z 1 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. Zmiana związana jest z planowanym połączeniem Centrum Usług Wspólnych z Miejskim Zarządem Oświaty w Bielsku-Białej – ma to nastąpić w tym samym dniu, w którym zostanie utworzone Centrum Usług Wspólnych.

Celem połączenia jest utworzenie w mieście jednego Centrum Usług Wspólnych, które od 1 stycznia 2021 r. świadczyć będzie wspólną obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych oraz wskazanych jednostek nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej, a w przyszłości także innych jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej.

Zadania dotyczące organizacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, zapewnienia im warunków działania oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem - realizowane dotychczas przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej - od 1 stycznia 2021 r. przejmie Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

- Przejęcie wspólnej obsługi przyczyni się do ujednolicenia procedur i procesów, co pozwoli na oszczędności podczas zakupu sprzętów i systemów, a także lepsze wykorzystanie sprzętu oraz infrastruktury. Zminimalizowane zostanie także ryzyko braku lub ograniczeń w zakresie pełnienia zastępstw przez pracowników w poszczególnych jednostkach - informował podczas sesji RM sekretarz miasta Igor Kliś, który referował projekt uchwały.

Siedziba Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej mieścić się będzie w budynku przy ul. Akademii Umiejętności 1a.

Źródło: UM Bielsko-Biała