„Aniołek na święta” - Konkurs plastyczny w Domu Kultury w Olszówce

13-11-2019 Kultura MDK
„Aniołek na święta” - Konkurs plastyczny w Domu Kultury w Olszówce

Rada Osiedla w Mikuszowicach Śląskich oraz Dom Kultury w Olszówce zapraszają do udziału w VI edycji konkursu plastycznego, na prace czekamy do 20.11.2019 r.

Regulamin konkursu plastycznego

                VI edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Radę Osiedla w Mikuszowicach Śląskich oraz Dom Kultury w Olszówce. Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wyrażanie siebie poprzez sztukę, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi.

Zasady udziału:

 1. Konkurs przeznaczony dla uczestników w wieku od 3 lat (bez ograniczenia wiekowego). W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły, koła plastyczne (Domy Kultury), osoby niepełnosprawne (Szkoły Specjalne, Ośrodki Terapii Zajęciowej) jak również osoby indywidualne, których pasją jest twórczość plastyczna.
 2. Termin nadsyłania prac plastycznych do 20 listopada 2019 r., na adres: MDK Dom Kultury
  w Olszówce, ul. Olszówka 20 D, 43-309 Bielsko-Biała.
 3. Maksymalna wielkość pracy: 50 x 70 cm. Do konkursu autor może zgłosić MAKSYMALNIE 3 PRACE.
 4. Technika dowolna: kartki, rysunki, dekoracje, różnego rodzaju masy plastyczne, masa solna utwardzona, ceramika, formy przestrzenne, itp.
 5. Jury oceniać będzie: (w kilku kategoriach wiekowych) własną wizję Anioła wykonanego w dowolnej technice plastycznej, oryginalność pomysłu, stopień trudności (odpowiednio do wieku), ogólny wyraz artystyczny. Prace zbiorowe oceniane będą w osobnej kategorii.
 6. Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko, wiek autora oraz klasę, adres placówki i nazwisko instruktora pod kierunkiem którego praca powstała (nie dotyczy twórców indywidualnych).
 7. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utworzenia grup wiekowych, a także do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 9. Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów nastąpi 12.2019 r. o godz. 18.00
  w Domu Kultury w Olszówce. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej placówki.
 10. Czas prezentacji wystawy w Domu Kultury w Olszówce: 04.12.2019 r.-30.01.2020 r.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres lub dane kontaktowe instytucji / instruktora zgłaszającego ucznia lub danych kontaktowych rodziców /opiekunów prawnych – w przypadku zgłoszeń indywidualnych - zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Dane te będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych do bieżącej edycji konkursu i / lub na liście wyników i zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Zgoda została udzielona na okres 5 lat. Może być ona jednak cofnięta w każdym czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych zawarto w klauzurze informacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora bez wynagrodzenia, oraz rozpowszechnienia na różnych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn zm.) oraz do publikacji nagrodzonych prac podczas ich wystawy w Miejskim Domu Kultury i na stronie internetowej organizatora / profilu Facebook.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik oświadcza także, że prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane, jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, 33 829 25 84.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 8. Z powodu braku miejsca DK nie może przechowywać prac, dlatego

BARDZO PROSIMY O ODBIÓR PRAC:

-NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTAWY w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2019 r.

-PRAC PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2020 r.

Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję się, że:
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby organizacji konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MDK w Bielsku-Białej pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl
 4. Dane osobowe przekazane przez pełnoletnich uczestników / rodziców / opiekunów prawnych dzieci będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a i b RODO. Dane osobowe instruktora, w tym dane kontaktowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zapewnienia kontaktu z osobą zgłaszającą.
 5. W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe podane w karcie zgłoszenia.
 6. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu oraz upoważnionym pracownikom administratora, jury oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji konkursu, po czym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń jeszcze przez okres 5 lat.
 8. Osoby, których dane osobowe zostały przekazane w związku z organizacją konkursu (rodzice, prawni opiekunowie) posiadają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania.
 9. Uczestnicy (rodzice, prawni opiekunowie dzieci) posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej informacje okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych.
 12. W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktor) zobowiązuje się ona poinformować osoby, których dane przekazano o fakcie ich przekazania Organizatorowi, w związku z konkursem oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami klauzuli informacyjnej.
 13. Organizator informuje także, że podczas finału konkursu może być prowadzona rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2019 poz. 1231 z późn. zm.) Miejski Dom Kultury zapewnia jednak, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia i filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i prasowych.

Załącznik:
Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
.